Brandtätning av vindar

Kund: HSB Brf Norby 42 i Uppsala

Behöver ni brandsäkra vinden?

LADDA NER BROSCHYR →

Bakgrund

Enligt ett föreläggande utfärdat av Räddningstjänsten i Uppsala kommun ska BRF Norby utföra brandcellsindelning mellan fastigheternas vindar. Projektet omfattar 55 st vindar.

Uppdrag

Brandsäkra får i uppdrag att utföra brandtätning av vindarna för att uppnå brandteknisk avskiljning om lägst EI30, enligt Räddningstjänstens föreläggande. I korthet ska otätheter i avskiljande väggar på vinden tätas så att väggens avskiljande förmåga upprätthålls. Det ska utföras på samtliga vindar. Vidare ska vi säkerställa att takfot på fram och baksida är täta minst en meter på vardera sida om de avskiljande väggarna. Arbetet dokumenteras med bild och beskrivning samt information om produktspecifikationer för det material som används.

Resultat

Brandsäkra levererar 55 st vindar med godkänd brandavskiljning enligt EI30 vilket har godkänts av kund och även Räddningstjänsten är nöjd med resultatet.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

Vindarna är kallvindar och s.k. krypvind med låg takhöjd. Det är en utmaning att komma åt att arbeta längst in i utrymmet mellan tak och golvisolering.

Metoden som vi valde är att täta med gipsskivor i kombination med brandhärdig fogmassa för att få helt tätt mellan vägg och tak. Arbetet ställer krav på god fysik och innebär många timmar i trånga utrymmen för att få till ett gott resultat. Fogmassan som används tätas från båda sidor alternativt mot yttervägg. Massan är brandhärdig och godkänd för EI60, men övriga material håller en lägre klass så resultatet vi uppnår är kravnivån EI30.

Gipsskivorna skruvas fast på plats och skarvarna tätas med brandhärdig massa.

Genom att täta mellan vägg och tak samt täta alla håligheter i väggarna har vi uppnått avskiljning mellan vindarna.

Vid brand kan heta brandgaser och lågor ta sig in via takfoten. Vid varje avskiljande vägg monteras en godkänd brandlist som sväller vid höga temperaturer. Listen monteras 1 meter åt vardera håll vid takfotens öppning. Vid brand sväller listen och hindrar brand att spridas mellan vindarna.

Arbetet med att montera list utförs med hjälp av skylift p.g.a Covid-19. På så sätt kan vi undvika besök inuti lägenheterna för arbete från balkongen.

Arbetet dokumenteras löpande med bild och beskrivning som en del i våra egenkontroller.

Gipsskivorna behöver kapas för att gå ned i uppgångsluckorna. Det fungerar, men det är trångt. Det är knappt kryphöjd på vinden.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY