Brandskyddsbeskrivning

Är ni i behov av en brandskyddsbeskrivning i samband med nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation? Brandsäkra hjälper er att sätta upp en tydlig och skräddarsydd beskrivning med kort varsel.

Vi hjälper er med  brandskyddsbeskrivning

KONTAKTA OSS

Vad innebär en brandskyddsbeskrivning?

En brandskyddsbeskrivning är en handling som krävs vid ansökan om bygglov. I beskrivningen finns information om hur du planerar att fastigheten ska skyddas mot brand. 

Beroende på byggnadens utformning, storlek och syfte kan de krav som ställs på brandskydd variera kraftigt. Ett litet attefallshus på tomten kräver betydligt mindre brandskyddsåtgärder än en stor lagerlokal i vilken brandfarliga ämnen kan komma att förvaras – för att visa med ett exempel.

Alldeles oavsett vilken grad av säkerhet som krävs för din byggnation ska planen framgå tydligt i brandskyddsbeskrivningen. Denna skickas in till kommunen tillsammans med de ritningar som krävs samtidigt som bygglovsansökan förmedlas.

Innehåll

Byggreglerna från Boverket måste uppfyllas då en ny-, om- eller tillbyggnation ska genomföras. Inom detta regelverk finns de riktlinjer som pekar specifikt på brandskyddet för byggnationen. Detta är just vad brandskyddsbeskrivningen syftar till att visa. Ritningar och plan för brandskyddet bifogas i beskrivningen, och information om flera brandskyddsaspekter förväntas också inkluderas: 

En sammanfattande brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivningen sammanfattas i korthet och ger läsaren en övergripande bild av hur planen för brandskydd ser ut.

Utrymningsplan

En brandskyddsbeskrivning ska alltid innehålla en tydlig utrymningsplan. Detta om byggnationen är av sådan storlek, eller ska användas i sådant syfte, att en sådan plan krävs.

Ventilation

Ventilationssystemet måste alltid redogöras för i en brandskyddsbeskrivning eftersom det är av högsta betydelse för brandskyddet.

Konstruktion

Det är viktigt att brandskyddsbeskrivningen innehåller information om byggkonstruktionen. Detta för att öka förståelsen av hur konstruktionen skulle stå pall vid en brand.

Installationer

I brandskyddsbeskrivningen ska också information om brandtekniska installationer redogöras. Ska det finnas sådant som brandvarnare, rökluckor och brandlarm installerat i byggnaden? I så fall var?

Brandceller

Brandceller syftar till att en brand ska koncentreras på en plats och inte sprida sig till resten av byggnaden. I brandskyddsbeskrivningen ska information om brandceller framgå tydligt.

Information till räddningstjänst

För att en eventuell räddningsinsats ska kunna ske sömlöst underlättar det att viss information finns tillgänglig på förhand. Det kan exempelvis handla om hur räddningstjänsten ska nå byggnaden om brand skulle uppstå. All för räddningsinsatsen relevant information ska inkluderas i brandskyddsbeskrivningen.

Eftersom brandskydd, och kraven på det, kan variera kraftigt från byggnad till byggnad finns det betydligt fler moment som kan ingå i brandskyddsbeskrivningen. När ni vänder er till oss på Brandsäkra kommer vi att sätta upp en beskrivning som utgår helt och hållet från er situation och den specifika fastighet som det gäller. Alla moment som av Boverket förväntas inkluderas i brandskyddsbeskrivningen kommer att finnas där.

Vill ni boka in ett kostnadsfritt möte om er brandskyddsbeskrivning?

Kontakta oss på 0771-19 22 00!

Kostnad

Kostnaden på brandskyddsbeskrivningen varierar från fall till fall. Detta har att göra med många faktorer såsom byggnadens omfattning, verksamhet etc samt det faktum att vi på Brandsäkra sätter upp en beskrivning som anpassas helt efter kundens behov. För vissa verksamheter och i vissa byggnader ställs större krav på brandskydd och således även en mer omfattande brandskyddsbeskrivning. I andra fall, särskilt vid mindre byggnationer, är kraven på både brandskydd och beskrivningen av den betydligt mindre.

Exakt vad just er kostnad kommer att landa på är svårt att på förhand säga eftersom vi inte tittat på er bygglovsansökan. Vad vi däremot kan säga är att vi på Brandsäkra inte bara erbjuder en av marknadens bästa tjänster på området, utan också de mest prisvärda.

Brandskyddsdokumentation

Ofta talar man om brandskyddsbeskrivning och s.k. brandskyddsdokumentation i liknande sammanhang. Med tanke på likheterna hos de båda uttrycken kan det vara lätt att blanda ihop dem. Därför tänkte vi förklara just vad en brandskyddsdokumentation är för någonting:

Brandskyddsdokumentationen är de handlingar som ska finnas tillgängliga för att visa på brandskyddsåtgärder hos en färdig byggnad. Brandskyddsbeskrivningen däremot fungerar som någonting som redogör för vad som komma skall. För den som ansöker om bygglov ska alltså beskrivningen utgöra del av den ansökan som skickas in i samband med bygglovet medan brandskyddsdokumentationen ska finnas tillgänglig då byggnaden satts i bruk.

Kontakta oss för brandskyddsbeskrivning idag!

Går du i tankar att ansöka om bygglov och behöver hjälp med brandskyddsbeskrivningen? På Brandsäkra hjälper vi årligen mängder av företag, organisationer och föreningar i olika branscher och storlekar att uppfylla lagar och regler kring brandskydd.

Kontakta oss på 0771-19 22 00 och begär gratis offert! 

 

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY