Rökluckor

Har du funderingar om rökluckor och brandskydd? Då har du hamnat helt rätt. På Brandsäkra arbetar ett team med många års samlad erfarenhet av arbete med brandsäkerhet i fastigheter. Vi upprättar SBA, utför underhållsarbete och installerar rökluckor för kunder i alla typer av byggnader. 

Boka en kostnadsfri brandskyddsrådgivning idag eller kontakta oss om ni behöver service av era rökluckor – 0771 – 19 22 00. 

Vad är en röklucka?

En röklucka är precis vad namnet antyder: Det är en lucka som kan leda ut rök i händelse av en brand.

Brandgasventilator, brandgaslucka, brandlucka eller röklucka som det oftast kallas, är oerhört viktiga ur en brandskyddssynpunkt. Röken är nämligen det som oftast orsakar allra störst skada vid en brand och därför är det av högsta prioritet att kunna ventilera ut röken så effektivt som möjligt.

Rökluckor är en typ av brandsäkerhetsanordningar finns installerade i många olika typer av byggnader. Grundregeln är att varje enskild brandcell skall ha en möjlighet att kunna evakuera rök. Många trapphus, i såväl bostadshus som kontorsbyggnader, har rökluckor. Detsamma gäller för källare där brandluckorna leder ut röken och därmed minskar risken för att våningen eller våningarna över rökskadas och att röken utsätter människor för större fara. Rökluckor finns också i många industribyggnader, butiker och lagerlokaler av varierande slag.

Rökluckans funktion

Rökluckorna fyller ett antal olika syften och funktioner vid en brand, i huvudsak handlar det om att minska belastningen av rök så att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete, men även för att minska belastningen på fastigheten och de skador som branden orsakar.

Reducerad värme

En av de viktigaste funktionerna för en röklucka är att minska värmeexponeringen för både människor och fastighet. En brand kan sprida sig snabbt och skapa stor förödelse och fara på kort tid. Brandgasventilationen hjälper till att hålla nere temperaturerna och därmed förlänga tiden för räddningsinsatsen. Genom att reducera värmen kan liv skonas och chanserna för att byggnaden går att rädda ökar.

Förenklad utrymning

Brandrök utgör oftast den största faran för människor vid en brand. Det kan räcka med ett fåtal sekunders exponering av giftig brandrök för att en person ska vara bortom all räddning. Rökluckor bidrar till att reducera förekomsten av den farliga brandröken i byggnaden och förenklar därmed utrymningen och chansen att rädda liv.

Minskad risk för explosion

För att fungera behöver rökluckor underhållas i alla typer av byggnader. Vad som däremot kan konstateras är att det är särskilt avgörande i vissa fall. För de byggnader i vilka det finns brandfarliga ämnen är behovet av rökluckor och andra typer av brandskyddsåtgärder extra stort. I dessa fall syftar brandluckan, förutom att den reducerar värme och tid för utrymning, till att också förhindra en explosion och efterföljande förödelse.

Förbättrade förutsättningar för räddningsinsats

Vid en räddningsinsats är det oerhört viktigt, för att inte säga avgörande, att förutsättningarna för rökdykarna är så bra som möjligt. Att de har god sikt är exempelvis något som underlättar insatsen. Genom att leda ut röken så ökar bland annat chansen för att rökdykarna hittar människor som befinner sig i byggnaden.

Även den värmereducerande aspekten som nämndes ovan är viktig. Räddningsinsatsen underlättas väsentligt av att temperaturerna hålls nere. I vissa fall kan rökluckorna vara det som bidrar till att rökdykarna kan gå in i byggnaden överhuvudtaget.

Olika typer av rökluckor

På Brandsäkra har vi många års erfarenhet av arbete med alla typer av rökluckor. Det finns nämligen en hel del varianter. Beroende på fastighetens ålder och den/de verksamheter som bedrivs i den så kan kravet på brandskydd variera. Därmed är brandgasventilationen utformad på olika sätt och med olika typer av rökluckor.

I denna text berättar vi kort om de olika kategorier av brandgasluckor som vi arbetar med. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på 0771-19 22 00!

Röklucka för tak

Den vanligaste typen av rökluckor är de som placeras i tak. Eftersom röken och värmen rör sig uppåt är det av största vikt att man leder ut dem just där. På Brandsäkra arbetar vi med rökluckor för innertak och yttertak. Dessa kan delas upp i två kategorier, uppåtgående och nedåtfallande rökluckor. I vårt sortiment finns en stor bredd av lösningar som passar olika fastigheter och brandskyddskrav.

Röklucka för fasad

På Brandsäkra arbetar vi med olika lösningar av brandgasventilation avsedda för väggmontering. Fasadluckor fyller liknande funktion som de rökluckor som monteras i och på tak. Fasadluckor hittar man ofta i markplan för att leda ut rök från källarvåning, men de kan även finnas högre upp på fasaden för att led ut rök ut rök från andra delar av byggnanden.

Röklucka för mark

Rökluckor som placeras i marknivå syftar i huvudsak till att avleda rök och värme från brand i källare, garage och liknande miljöer. På Brandsäkra har vi lång erfarenhet av just den här typen av rökluckor. Dagligen kontrollerar, underhåller och installerar vårt team nya rökluckor av detta slag.

Uppåtgående

Rökluckor som öppnar uppåt är den vanligaste rökluckan. Funktionen är motordriven eller fjäderreglerad. De kan styras på olika sätt, de fjäderreglerade rökluckorna kan vara vajer eller el-styrda. Vi servar och underhåller uppåtgående rökluckor dagligen och vi utför funktionskontroller, service och förebyggande underhåll. Vi utför även renoveringar, utbyten och ombyggnationer av rökluckor. Om man står i begrepp att byta ut en befintlig röklucka så kan motorstyrning ge fler nyttiga funktioner än bara att kunna evakuera rök. Fördelen med en motorstyrd röklucka är att man kan kombinera funktion med komfortventilation för att få ett jämnare klimat i fastigheten.

Nedåtfallande / inåtgående

Denna typ öppnar genom att luckan faller nedåt. De kalla även för inåtgående rökluckor. Den vanligaste funktionen är vajerstyrning där luckan faller ned av sin egen tyngd. Även dessa luckor behöver servas och underhållas för att säkerställa dessa funktion i händelse av brand. Vi utför service, underhåll, renoveringar och utbyten av nedåtfallande rökluckor. Det vanligaste problemet med denna typ av lycka är att den tränger in vatten och att luckans konstruktion rostar så att de inte längre går att öppna på ett bra sätt eller inte går att öppna alls. I normala fall räcker det med ett utökat underhåll för att återfå funktionen. 

Fläktstyrd röklucka

En fläktstyrd röklucka kan vara mer eller mindre avancerad. Vissa typer startar en fläkt när luckan öppnas och andra styr om befintlig ventilation till den kanal som skall ventileras. I nyare fastigheter är fläktstyrka rökluckor eller rökgasfläktar styrda av fastighetens brandlarm.

Kombination av ovanstående

Det finns rökluckor som är kombinationer ovanstående konstruktioner.

Rökluckors manövrering

Det finns motordrivna, fjäderreglerad och rökluckor som öppnar av sin egen tyngd.

En motordriven lucka öppnar med hjälp av ett motorservo och har alltid en batteribackup som stöd i händelse av strömavbrott. Batteribackupen behöver också underhåll för att säkerställa rökluckans funktion.

En fjäderreglerad röklucka manövreras genom fjäder som öppnar luckan. Luckans vitala delar är fjäder, smältbleck och hållmagnet. En fjärderreglerad rökluckan manövreras antingen med vajer eller elstyrd hållmagnet. En elstyrd fjäderreglerad lucka har liksom en motorstyrd röklucka en batteribackup.

Vill du veta mer om de olika rökluckor som vi på Brandsäkra arbetar med? Hör av dig!

Egenkontroll och underhåll av rökluckor

Det är viktigt att regelbundet se över rökluckor för att säkerställa att deras funktionsduglighet. Detta görs genom s.k. SBA (systematiskt brandskyddsarbete), vilket vi skriver mer om längre ner i texten. Egenkontroller handlar om att verksamheten som bedrivs i fastigheten själva regelbundet kontrollerar brandskyddet. Det kan exempelvis vara ett företag, en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. I samband med att ett SBA sätts upp bestämds vem eller vilka som bär det yttersta ansvaret för att kontrollera brandskyddet. Beträffande rökluckor ska kontrollen ske enligt SVEBRAs riktlinjer och SS 883007:2015.

När du tar hjälp av oss på Brandsäkra ser vi till att upprätta en tydlig, plan för kontrollen rökluckorna. Om det skulle visa sig att någon röklucka inte fungerar som den ska ser vi till att fixa problemet så snart som möjligt.

Vill du boka brandskyddsrådgivning? Kontakta Brandsäkra för ett kostnadsfritt möte om ert brandskydd redan idag!

Rökluckor och Brandsäkra

På Brandsäkra arbetar vi efter en Nollvision när det gäller dödsfall vid brand i Sverige. Det har gjorts mycket på brandsäkerhetsfronten i landet men det måste fortfarande göras mer. Varje dag strävar vi efter ökat brandskydd, och rökluckor utgör ett viktigt steg i rätt riktning för att vi ska kunna ro i hamn detta slutliga mål.

Den som väljer att ta hjälp av Brandsäkra för konsultation, underhåll eller installation av rökluckor ska veta att de allra främsta på områdets sätts in i arbetet. Under våra år som aktiva inom brandskydd har vi assisterat vid alla tänkbara typer av brandgasventilation.

Kontroll av befintliga rökluckor

När vi på Brandsäkra sätter upp ett SBA ger vi företaget eller organisationen tydliga riktlinjer gällande kontroll av bl.a. rökluckor. Brandsäkras medarbetare har lång erfarenhet och stor kunskap om rökluckor för att med kvalitet utföra kontroll av brandgasventilationen. Vi servar, renoverar och installerar era rökluckor för att säkerställa att skyddet fungerar som det ska och/eller inte riskerar att bli defekt.

Underhåll av rökluckor

Om rökluckorna inte fungerar så kommer tekniker från Brandsäkra och ordnar problemet. De flesta brister kan vi enkelt åtgärda på plats. En röklucka består av olika komponenter som behöver bytas och underhållas med jämna intervall för att säkerställa rökluckans funktion. Beroende på brandgasluckans placering kan olika problem uppstå. Särskilt ansatta är de luckor som sitter på utsidan av en byggnad – exempelvis på fasaden eller på taket – där väderfaktorer så som tung snö, hög värme eller hård kyla kan orsaka problem.

Installation av nya rökluckor

På Brandsäkra ser vi till att anpassa alla arbeten utefter den rådande situationen för varje enskild kund. Hur arbetet med installation av rökluckor går till avgörs alltså helt av förutsättningarna i den specifika byggnaden. Vi sätter upp en plan för hur brandskyddet ska underhållas utifrån de lagar och bestämmelser som finns och med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Detta sker naturligtvis i nära dialog med kunden.

Rökluckor, SBA och säkerhet

Rökluckor har en viktig roll inom det som kallas för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna typ av arbete syftar till att förse verksamheter och människor som arbetar eller bor i en fastighet med kunskap om brandskyddet. SBA handlar om alltifrån utbildning och föreskrifter gällande brandskydd och information och riktlinjer för vad man ska göra i händelse av en brand. Alla som ansvarar för en fastighet – exempelvis en fastighetsägare, en bostadsrättsförening eller yttersta chef för ett företag som hyr en lokal – har en skyldighet att förse byggnaden med det brandskydd som krävs enligt lag.

Rökluckor räknas som en del av fastighetens brandskydd och de finns i många olika typer av byggnader. Från bostadshus och kontorskomplex till lagerlokaler och industrifastigheter av varierande typ och storlek. Den del av SBA som handlar om egenkontroll av brandskyddet innefattar alltid kontroll av brandgasventilationen om sådant finns i byggnaden. Den ansvarige ska då säkerställa, med förbestämt intervall, att kontroller utförs för att säkerställa att rökluckorna fungerar som de ska.

Läs mer om rökluckor och brandsäkerhet

Vill du lära dig mer om rökluckor och deras avgörande betydelse för att skydda byggnader och människor från brand? För att få en bredare förståelse rekommenderar vi på Brandsäkra att du besöker dessa sidor:

SVEBRA, Svenska brandsäkerhetsföretag

På SVEBRA kan du ta del av de senaste riktlinjerna och standarderna gällande rökluckor och andra brandsäkerhetssystem.
Läs mer på SVEBRA!

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen erbjuder rikligt med resurser och utbildningsmaterial kring brandsäkerhet. På deras hemsida kan du bland annat läsa mer om vikten av rökluckor vid brandskyddsdesign.
Läs mer på Brandskyddsföreningen!

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

På myndighetens hemsida kan du läsa om riktlinjer, bestämmelser och information om brandskydd. Du kan också ta del av texter som handlar specifikt om rökluckor och brandgasventilationens betydelse för säkerheten i en byggnad.
Läs mer på MSB!

Sveriges Riksdags lagtext om skydd mot olyckor

Lär dig mer om hur lagstiftningen gällande brandskydd och brandskyddsåtgärder fungerar i Sverige.
Läs Sveriges lag (2003:778) om skydd mot olyckor!

Boverket – Boverkets byggregler

Besök Boverkets hemsida för att ta del av information om byggnormer i Sverige. Du kan ta del av flera texter som rör rökluckor och hur dessa bidrar till att skapa säkrare byggnader och tryggare miljöer för svenska invånare.
Läs mer på Boverket!

Boka kostnadsfri brandskyddsrådgivning idag!

Har du funderingar om era rökluckor eller ert brandskydd överlag? Kontakta oss på Brandsäkra och boka in kostnadsfri rådgivning om ert brandskydd!

Vi erbjuder dessutom gratis offert för alla som är intresserade av att sätta upp ett SBA.

Behöver du service
eller vill installera
nya rökluckor ?
Ring 0771-19 22 00 eller
skicka meddelande!

9 + 13 =

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY