SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Lite förenklat är SBA en metod för att förhindra brand och ansvaret är fastighetsägarens.

Systematiskt Brandskyddsarbete är ett lagkrav. Så om du är fastighetsägare eller del i styrelsen för en bostadsrättsföreningen har du ett ansvar för brandskyddet i fastigheten.

Få en kostnadsfri Brandskyddsrådgivning som ett första steg

KONTAKTA OSS

Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Det är viktigt att man definierar vem som ansvarar för vad.

I Sverige måste alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar säkerställa att deras fastigheter uppfyller lagar och regler kring brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete – Eller SBA – är samlingsnamnet för de åtgärder som måste vidtas. Kravet på SBA gäller för alla verksamheter, i alla storlekar och i alla branscher. Beroende på fastighetens storlek och verksamhet kan dock kraven se något olika ut, och detta kommer vi återkomma till längre ner i texten. I regel handlar det om planering, utbildning, dokumentation och regelbundna kontroller för säkerställt brandskydd.

Söker du någon som kan bygga upp ett SBA? Då har du hamnat helt rätt. På Brandsäkra har vi många års erfarenhet av att utföra systematiskt brandskyddsarbete för kunder av varierande storlekar och slag.

Vad är SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete har det övergripande syftet att minska risken för brister i brandskyddet och i förlängningen förhindra att människor och egendom utsätts för brandolyckor. Faktum är att SBA ingår i det som heter Lagen om skydd mot olyckor, och vars främsta uppgift är att se till att människor hälsa, egendom och levnadsmiljö skyddas.

Vad ingår i systematiskt brandskyddsarbete?

Ett av huvudsyftena med SBA är att personer som bor i, arbetar i, äger eller på annat sätt kopplas till byggnaden ska ha tillgång till, och förstå, dokumentationen. Exakt vad som, enligt lag, ska ingå i dokumentationen beror på fastighetens läge, omgivning samt (som vi nämnt ovan) verksamheten. 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA i 10 punkter:

 1. Brandskyddspolicy
 2. Brandskyddsorganisation
 3. Riskinventering
 4. Byggnadsbeskrivning/verksamhetsbeskrivning
  brandskyddsbeskrivning
  – ansvarsfördelning
 5. Drift- och underhållsinstruktioner
 6. Utbildning och information till boende
 7. Brandskyddsregler
 8. Handlingsplaner
 9. Kontrollsystem
 10. Uppföljning och Årlig revisionChecklista SBA

Det är samma krav för en bostadsrättsförening som för en fastighetsägare. En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp, vilket bör ske årligen. Uppföljningen innebär att man går igenom varje punkt i det systematiska brandskyddsarbetet och kontrollerar att man utfört egenkontroller löpande under året och årlig service av behörig brandskyddstekniker, samt att man vid behov ändrar det som är inaktuellt.

Behöver du hjälp att bygga upp ett SBA?

Det första steget är ofta en kostnadsfri brandskyddsrådgivning med någon av våra brandskyddskonsulter som tar för att ta fram ett förslag för den aktuella fastigheten. Komplettera med en brandskyddsbesiktning för att lägga grunden till ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Med ett väl fungerande brandskydd kan du känna dig trygg i din bostad eller på din arbetsplats.

SBA Online

Med SBA Online – verktyget digital SBA – har du kontroll över ert systematiska brandskyddsarbete. Det är till för att ni själva enkelt ska kunna utföra egenkontrollerna. Ni kan enkelt ta fram utförda kontroller och dokumentationen sparas i molnet.

Läs mer om SBA Online →

Funderar du över brandskyddet?

Kontakta Brandsäkra, telefon 0771-19 22 00 eller info@brandsakra.se

Vi garanterar att ni kommer att bli nöjda!

 

Artikel: Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA

I denna artikel kan du läsa mer om Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA. Vill du få en djupare förståelse för systematiskt brandskyddsarbete och brandskydd i allmänhet så har vi samlat några nyttiga länkar från bl a Boverket och MSB i slutet av artikeln.

Brandskyddspolicy

Inom SBA är brandskyddspolicyn precis vad man kan ana av namnet; det är det ramverk genom vilket verksamheten får en tydlig bild av vad som gäller. Här framgår tydligt vilket ansvar som företaget eller organisationen har för brandskyddet, och vad som förväntas av dem. Brandskyddspolicyn, som utgör basen för hela det systematiska brandskyddsarbetet, med utgångspunkt i den riskbild som finns i varje enskilt fall.

Brandskyddsorganisation

Brandskyddsorganisation är en beskrivning av vilka personer som ansvar för brandskyddsarbetet och vilka befogenheter dessa personer har. I en bostadsrättsföreningen består organisationen ofta av ett fåtal personer. I en större företag kan organisationen bestå av flera personer som ansvarar för olika delar av brandskyddet.

Riskinventering

Inom varje verksamhet ska det finnas rutiner för att identifiera och hantera risker. Riskhantering utförs i tre steg; riskanalys, riskvärdering och riskreduktion. Riskanalys skall utföras löpande. En gång om året skall brandskyddsansvarig uppdatera risklistan. Det gäller såväl bostadsfastigheter som kontor och andra typer av lokaler.

Genom att låta utföra en brandskyddsbesiktning får man hjälp av en brandkonsult att gå igenom fastigheten. Riskerna sammanfattas och följs av en bedömning om dessa hanteras på ett adekvat sätt i verksamheten. Besiktningen innehåller även ett avsnitt om riskreduktion med förslag till hantering av brandrisker med en uppdelning i lagkrav och övriga.

Byggnad- och verksamhetsbeskrivning

Beskrivningar av byggnader och verksamheter finns med för att användas vid kommunikation med myndigheter och externa intressenter. En brandskyddsbeskrivning skall ingå i byggnadsbeskrivningen som visar byggnadens brandtekniska installationer. En del är grundfakta om själva fastigheten samt byggår, storlek, antal våningar m m. Verksamhetsbeskrivningen syftar till att säkerställa att utformningen av brandskyddet i fastigheten täcker den verksamhet som bedrivs där. Vissa verksamheter har högre krav på brandskyddet än andra.

Ansvarsfördelningen är en beskrivning av gränsdragningen mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavare. En tydlig ansvarsfördelning är en förutsättning för att kunna hantera brandskyddet på ett bra sätt. Finns det hyresgäster i en fastighet så ska det framgå vilka delar de ska ansvar för.

Brandskyddsbeskrivningen är en presentation av befintligt byggnadstekniskt brandskydd och dess utformning samt befintliga brandtekniska installationer.

Drift- och underhållsinstruktioner

Beskrivning och instruktioner för hur brandskyddet kontrolleras och vilka åtgärder som bör vidtas för att underhålla brandskyddet. Det brukar delas upp i: byggnadstekniskt brandskydd (brandcellsgränser, branddörrar, rökluckor etc), brandtekniska installationer (brandsläckare och punktsprinkler) samt utrymning (utrymningsvägar, nödljus, hänvisningsljus, skyltning etc).

Byggnadstekniskt brandskydd är det som byggs in i en byggnad från början. Vid ombyggnationer eller förändringar av fastigheten kan nya krav tillkomma som påverkar det byggnadstekniska brandskyddet. Det byggnadstekniska brandskyddet skall servas regelbundet för att säkerställa dess funktion. Rökluckor ska servas av en yrkeskunnig tekniker med kunskap om tillverkarens underhållsinstruktioner en gång per år. Brandtekniska installationer såsom brandsläckare punktsprinkler, brand- eller utrymningslarm skall servas av behörig tekniker som har kunskap om tillverkarens underhållsinstruktioner. Service och funktionskontroll ska utföras en gång per år. Det gäller även för nödljus och hänvisningsarmaturer.

Utbildning och information till boende

Utbildningens syfte är att öka kunskapen och medvetenheten om risker och förebyggande brandskydd samt förmåga att hantera brandtillbud. De allra flesta har någon gång i livet varit med om det som brukar kallas för brandövning. Det kan handla om en skola, en kontorsbyggnad eller någon annan typ av fastighet som genomgår ett schemalagt eller spontant test av utrymning i händelse av brand. Denna typ av övningar kan ses som en del av SBA. Inom systematiskt brandskyddsarbete är nämligen en av de mest centrala momenten att utbilda och informera.

Information om hur man ska agera vid brand är vid sidan om övningar en viktig del i SBA-arbetet. Alla personer som berörs – medarbetare, boende, elever eller vad det än kan vara – ska ha kunskap om brandsäkerhet och vad som förväntas av dem om olyckan är framme.

Flerbostadshus är konstruerade så att varje lägenhet är en brandcell vilket innebär att ett korrekt agerande väsentlig kan minska rökspridning och skador i fastigheten. Att känna till hur man skall agera vid ett tillbud kan göra stor skillnad för rökspridning och brandförlopp vid en lägenhetsbrand.

Brandskyddsregler

Brandskyddsregler är till för att förebygga uppkomst och spridning av en brand samt för att underlätta släckning och utrymning. Vissa regler är allmängiltiga som exempelvis förvaring av brandfarliga vätskor och brännbart material andra är upp till varje fastighetsägare att bestämma.

Handlingsplaner vid brand

En handlingsplan beskriver hur man skall agera vid en eventuell brand. Det är viktigt att informera de boende så att det vet hur de skall agera om en brand uppstår. En brand växer fort och det gäller att agera direkt. Rädda – varna – larma – släck är normalt den ordning du kan följa om du upptäcker en brand. När man upprättar sina handlingsplaner utgår man från sin verksamhet och vilka närliggande orsaker till brand som kan identifieras. För dessa scenarion tar man fram handlingsplaner så att man vet hur man ska agera om brand uppstår. I ett flerbostadshus är varje lägenhet en egen brandcell och stänger man in branden minskar risken för spridning och att övriga utrymmen rökfylls.

Kontrollsystem

En löpande kontroll av brandskyddet skall ske med syfte att kontinuerligt upprätthålla säkerheten enligt brandskyddspolicyn. Olika brandskydd har olika krav på intervall och utförare. Kontroll av brandskydd kan delas upp i egenkontroller och funktionskontroller. Egenkontroll av brandskydd utförs vanligtvis av någon utsedd användare av lokalen. Funktionskontroller utförs ofta samtidigt som service och skall utföras av en auktoriserad tekniker som har kunskap om produkter och tillverkarens anvisningar. Kontrollerna ska ske regelbundet, liksom service och underhåll av brandskyddet.

En helt central del av SBA är att få in en regelbundenhet i arbetet med fastighetens brandskydd. Egenkontroller av brandskyddet syftar till just detta. Det är ett sätt på vilket man, inom det systematiska brandskyddet, ser till att organisationen själva – och i synnerhet den eller de som bär det yttersta ansvaret för brandskyddet – regelbundet upprätthåller säkerheten. Detta är ett moment inom SBA som handlar om att medarbetarna/boende tilldelas ansvar och roller som ska göra fastigheten säkrare. Att känna sig delaktiga och ansvarstagande gällande brandskyddet är ett viktigt mål med arbetet för egenkontroller. Som en del i det systematiska brandskyddsarbetet upprättas listor med fastighetens brandskydd – egenkontrollista. I den framgår vad som skall kontrolleras, vilken typ av kontroll, intervall och vem som ska utföra kontrollen. 

Service och underhåll av brandskyddet kräver kunskap och är normalt något man tar in hjälp med från en auktoriserad servicetekniker. Det är som med fastighetens hiss, den måste fungera och något man inte chansar på att serva själv. Rökluckor, brandlarm, nödljus, brandsläckare etc är utrustning som skall servas av en tekniker med yrkeskunskap, det skall även upprättas ett protokoll att utrustningens funktion kontrollerats och blivit godkänt. Normalt sker en kontroll av brandskyddet 1 gång per år när man gör service och underhåll och sedan okulär kontroll vid egenkontrollerna under året.

För att säkerställa att de riktlinjer som getts enligt SBA – i synnerhet kring egenkontroll av brandskydd – efterlevs sker regelbunden rapportering från den brandansvarige. I rapporten ska framgå att man genomfört efterfrågade kontroller gällande brandskyddet. När sedan det systematiska brandskyddsarbetet ska redovisas fungerar rapporten som underlag. De kontroller som utförs av auktoriserade servicetekniker dokumenteras i en rapport och utgör en del av den dokumentation som den ansvariga skall upprätthålla.

När ni vänder er till oss på Brandsäkra för SBA får ni dokumentation och tydliga riktlinjer för hur egenkontrollen av brandskyddet ska följas. Vilka rutiner krävs? Hur ofta ska de genomföras och av vem? Och vad förväntas den som utför egenkontrollen av brandskyddet göra om den hittar brister? Dessa och många fler frågor besvaras.

Uppföljning

Detta moment knyter även an till ovanstående men är så pass viktigt att betona att det förtjänar sin egen rubrik. Inom SBA är uppföljning helt centralt. Ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete behöver följas upp och utvärdera för att kunna förbättras. Uppföljning genomförs i samband med årlig revision av det systematiska brandskyddsarbetet. Ansvaret för uppföljningen vilar först och främst på den huvudansvarige för brandskyddet.

Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete innebär att arbeta kontinuerligt. Krav på brandskydd ska av verksamheten efterföljas, inte bara vid ett enstaka tillfälle utan hela tiden.

Årlig revision

För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet är uppdaterat och relevant för verksamheten utförs en årlig revision. Vid den årliga revisionen går man igenom om det har skett några förändringar i verksamheten. En förändrad verksamhet kan innebära förändrade krav på brandskyddet. Ombyggnationer (som kräver bygglov) är normalt något som påverkar brandskyddet. Förändringar av fastighetens brandskydd medför att man behöver revidera sitt SBA.

Den årliga revisionen dokumenteras tillsammans med övriga dokumentation i fastighetens brandskyddspärm och förvaras betryggande så att den kan uppvisas vid en tillsyn från Räddningstjänsten eller i händelse av en brand.

Checklista för SBA

För att säkerställa att egenkontrollerna av brandskyddet utförs på rätt sätt är en pärm innehållande checklista ett bra redskap. På Brandsäkra förser vi våra kunder med tydliga riktlinjer för hur deras kontroller och rapportering ska de. Det framgår tydligt i checklistan vilka olika åtgärder som finns i det specifika SBA. Pärmen berättar var de finns och hur man på korrekt sätt kan säkerställa att den fungerar optimalt. Upplägget syftar till att göra det så enkelt som möjligt för kunden att genomföra egenkontroll av brandskyddet.

Vad ingår i checklistan för SBA?

Som vi nämnt tidigare så anpassas allt systematiskt brandskyddsarbete till den specifika verksamheten. Detta för att behovet av brandskyddsåtgärder kan vara större i vissa fastigheter och i vissa verksamheter än i andra. Det finns dock kontrollmoment som återkommer på de allra flesta checklistor för SBA, och här är några av dem:

 • Kontroll av brandvarnare
 • Kontroll av branddörr
 • Kontroll av utrymningsvägar
 • Kontroll av nödljusarmaturer
 • Kontroll av hänvisningsarmaturer
 • Kontroll av brandcellsgränser
 • Kontroll av position för och kvalitet på utrymningsplan
 • Kontroll av brandposter
 • Kontroll av brandsläckare
 • Kontroll av brandfiltar
 • Kontroll av elsäkerheten

Vill du veta mer om checklistor vid systematiskt brandskyddsarbete?

Brandsäkra står till förfogande för att ge svar på frågor om SBA. Vi erbjuder dessutom gratis rådgivning till alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kontaktar oss.

Läs mer om SBA

Vill du få en djupare förståelse för systematiskt brandskyddsarbete och brandskydd i allmänhet? Då rekommenderar vi dig att besöka och ta del av innehållet på följande sidor.

Vi uppmuntrar alla som vill lära sig mer om systematiskt brandskyddsarbete att besöka dessa källor!

SVEBRA, Svenska brandsäkerhetsföretag

SVEBRA ger en god inblick i branschstandard när det gäller brandsäkerhet i Sverige. På deras hemsida kan du bland annat läsa om: 1) Aktuell information om brandskydd, 2) Hur föreningen arbetar för att höja statusen för systematiskt brandskyddsarbete och, 3) Hur de bistår med kompetensutveckling för förhöjd brandsäkerhet i landet.
Besök SVEBRA!

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ledande organisation som främjar brandsäkerhet och bidrar med kunskap kring förebyggande åtgärder i samhället. Deras hemsida är rik på utbildningsmaterial och artiklar om brandskydd och hur man – som samhälle, företag och individ – kan tänka för att öka tryggheten.
Besök Brandskyddsföreningen!

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

MSB ansvarar för samhällssäkerheten i Sverige. På deras hemsida finns mängder av information om brandskydd och hur man kan arbeta för att skydda sig mot brandrisker.
Besök MSB!

Sveriges Riksdags lagtext om skydd mot olyckor

Vill du förstå mer av den juridiska aspekten kring brandskydd? Besök Sveriges Riksdags hemsida för att ta del av den lag som reglerar skydd mot olyckor i Sverige.

Läs Sveriges lag (2003:778) om skydd mot olyckor!

Boverket – Om Boverkets byggregler

Byggreglerna från Boverket ger viktig information om hur byggnader ska konstrueras för att vara brandsäkra. Besök deras hemsida för att veta mer om byggnormer och hur dessa påverkar brandsäkerheten i Sverige.
Besök Boverket!

Skribent: Jonas Hallberg
Brandskyddsrådgivare
070-3100901
jonas.hallberg@brandsakra.se

 

 

 

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY