SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

SBA, eller Systematiskt Brandskyddsarbete, är en metod för att förhindra brand och är en skyldighet för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar enligt lag.

Få en kostnadsfri Brandskyddsrådgivning som ett första steg

KONTAKTA OSS

SBA

I Sverige måste alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar säkerställa att deras fastigheter uppfyller lagar och regler kring brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete – Eller SBA – är samlingsnamnet för de åtgärder som måste vidtas. Kravet på SBA gäller för alla verksamheter, i alla storlekar och i alla branscher. Beroende på fastighetens storlek och verksamhet kan dock kraven se något olika ut, och detta kommer vi återkomma till längre ner i texten. I regel handlar det om planering, utbildning, dokumentation och regelbundna kontroller för säkerställt brandskydd.

 Söker du någon som kan bygga upp ett SBA? Då har du hamnat helt rätt. På Brandsäkra har vi många års erfarenhet av att utföra systematiskt brandskyddsarbete för kunder av varierande storlekar och slag.

Vad är SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete har det övergripande syftet att minska risken för brister i brandskyddet och i förlängningen förhindra att människor och egendom utsätts för brandolyckor. Faktum är att SBA ingår i det som heter Lagen om skydd mot olyckor, och vars främsta uppgift är att se till att människor hälsa, egendom och levnadsmiljö skyddas.

Vad ingår i systematiskt brandskyddsarbete?

Ett av huvudsyftena med SBA är att personer som bor i, arbetar i, äger eller på annat sätt kopplas till byggnaden ska ha tillgång till, och förstå, dokumentationen. Exakt vad som, enligt lag, ska ingå i dokumentationen beror på fastighetens läge, omgivning samt (som vi nämnt ovan) verksamheten. 

Här är några vanliga moment som ingår i ett SBA:

Brandskyddsansvar

SBA syftar delvis till att skapa en fungerande verksamhet för brandskydd hos ett enskilt företag. Medarbetare (en eller flera) tilldelas instruktioner för hur brandskydd ska upprättas och ansvarar för att dessa efterföljs. Om det inte finns någon tydlig organisation för brandskyddet så är det den ytterst ansvariga för verksamheten – exempelvis. VD eller kontorschef – som också bär det yttersta ansvaret brandskydd och SBA.

Regelbundna kontroller och underhåll

Inom systematiskt brandskyddsarbete är kontroll av brandskyddet ett av de viktigaste momenten. Här handlar det om att säkerställa att brandsäkerheten håller den standard som krävs enligt lag. Syftet är att garantera att utrymningsmöjligheterna är optimala och att skador av byggnad och egendom begränsas om en brandsituation skulle uppstå. Kontrollerna ska ske regelbundet, liksom service och underhåll av brandskyddet. Vid ett SBA ges tydliga instruktioner för hur säkerheten kan kontrolleras och underhållas. Som en del i SBA arbetet upprättas listor med fastighetens brandskydd – egenkontrollista.

Brandskyddspolicy

Inom SBA är Brandskyddspolicyn precis vad man kan ana av namnet; det är det ramverk genom vilket verksamheten får en tydlig bild av vad som gäller. Här framgår tydligt vilket ansvar som företaget eller organisationen har för brandskyddet, och vad som förväntas av dem. Brandskyddspolicyn, som utgör basen för hela det systematiska brandskyddsarbetet, baseras på den riskbild som finns i varje enskilt fall.

Utbildning

De allra flesta har någon gång i livet varit med om det som brukar kallas för brandövning. Det kan handla om en skola, en kontorsbyggnad eller någon annan typ av fastighet som genomgår ett schemalagt eller spontant test av utrymning i händelse av brand. Denna typ av övningar kan ses som en del av SBA. Inom systematiskt brandskyddsarbete är nämligen en av de mest centrala momenten att utbilda. Alla personer som berörs – medarbetare, boende, elever eller vad det än kan vara – ska ha kunskap om brandsäkerhet och vad som förväntas av dem om olyckan är framme.

När man upprättar ett SBA finns en utbildningsplan där allt väsentligt kopplat till brandskyddsutbildning finns med. I den framgår vilka övningar som krävs och hur ofta de ska genomföras. Här framgår också vem eller vilka som ska utbildas inom särskilda områden för brandskydd.

Uppföljning

Detta moment knyter även an till ovanstående men är så pass viktigt att betona att det förtjänar sin egen rubrik. Inom SBA är uppföljning helt centralt. Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete innebär att arbeta kontinuerligt. Krav på brandskydd ska av verksamheten efterföljas, inte bara vid ett enstaka tillfälle utan hela tiden. Ansvaret för uppföljningen vilar först och främst på den huvudansvarige för brandskyddet, och det är denne som ska se till att regelbundna kontroller och – vid behov – underhåll genomförs.

Hur väl fungerar det systematiska brandskyddsarbetet hos er?

Egenkontroll av brandskydd

En helt central del av SBA är att få in en regelbundenhet i arbetet för ökat brandskydd i den verksamhet det gäller. Egenkontroller syftar till just detta. Det är ett sätt på vilket man, inom det systematiska brandskyddet, ser till att organisationen själva – och i synnerhet den eller de som bär det yttersta ansvaret för brandskyddet – anpassar, optimerar och regelbundet se över säkerheten. Detta är ett moment inom SBA som handlar om att medarbetarna på arbetsplatsen själva tilldelas ansvar och roller som ska göra fastigheten säkrare. Att anställda ska känna sig delaktiga och ansvarstagande gällande brandskyddet är ett viktigt mål med arbetet för egenkontroller.

När ni vänder er till oss på Brandsäkra för SBA får ni dokumentation, tekniska beskrivningar av brandskyddet och tydliga riktlinjer för hur egenkontrollen av brandskyddet ska följas. Vilka rutiner krävs? Hur ofta ska de genomföras och av vem? Och vad förväntas den som utför egenkontrollen av brandskyddet göra om den hittar brister? Dessa och många fler frågor svarar vårt underlag på. Vi undersöker också behovet av brandskyddsutbildning i organisationen och anpassar SBA efter det.

Åtgärdskontroll

Brandskydd kan främjas tack vare en lång rad olika åtgärder. Beroende på den verksamhet som bedrivs i byggnaden kan dessa åtgärder variera mycket. Några av de vanligaste och mest namnkunniga typer av brandskydd är rökluckor, brandlarm, brandsläckare och, inte minst, utrymningsvägar och utrymningsdörrar.

Alla dessa åtgärder, och fler som vi inte nämnt vid namn, kan sluta att fungera. Brandlarm kan, som de flesta erfarit, få slut på batteri, och rökluckor och dörrar kan fastna och krångla så att de inte öppnar vid brand. Det är av denna anledning som egenkontroll av brandskydd är så oerhört viktigt inom SBA. Med jämn regelbundenhet ska brandskyddet kontrolleras för att säkerställa att de fungerar optimalt. Hur ofta detta ska ske anges i varje företagsanpassat SBA.

Rapportering

För att säkerställa att de riktlinjer som getts enligt SBA – i synnerhet kring egenkontroll av brandskydd – efterlevs sker regelbunden rapportering från den av verksamheten utnämnda brandansvarige. I rapporten ska framgå att man genomfört efterfrågade kontroller gällande brandskyddet. När sedan det systematiska brandskyddsarbetet ska redovisas fungerar rapporten som underlag. De kontroller som utförs av auktoriserade servicetekniker dokumenteras vanligtvis i en rapport och utgör en del av den dokumentation som den ansvariga skall upprätthålla. 

Checklista för SBA

För att säkerställa att egenkontrollerna av brandskyddet utförs på rätt sätt är en pärm innehållande checklista ett bra redskap. På Brandsäkra förser vi våra kunder med tydliga riktlinjer för hur deras kontroller och rapportering ska de. Det framgår tydligt i checklistan vilka olika åtgärder som finns i det specifika SBA. Pärmen berättar var de finns och hur man på korrekt sätt kan säkerställa att den fungerar optimalt. Upplägget syftar till att göra det så enkelt som möjligt för kunden att genomföra egenkontroll av brandskyddet.

Vad ingår i checklistan för SBA?

Som vi nämnt tidigare så anpassas allt systematiskt brandskyddsarbete till den specifika verksamheten. Detta för att behovet av brandskyddsåtgärder kan vara större i vissa fastigheter och i vissa verksamheter än i andra. Det finns dock kontrollmoment som återkommer på de allra flesta checklistor för SBA, och här är några av dem:

 • Kontroll av brandvarnare
 • Kontroll av branddörr
 • Kontroll av utrymningsvägar
 • Kontroll av nödljusarmaturer
 • Kontroll av hänvisningsarmaturer
 • Kontroll av brandcellsgränser
 • Kontroll av position för och kvalitet på utrymningsplan
 • Kontroll av brandposter
 • Kontroll av brandsläckare
 • Kontroll av brandfiltar
 • Kontroll av elsäkerheten

Vill du veta mer om checklistor vid systematiskt brandskyddsarbete?

Brandsäkra står till förfogande för att ge svar på frågor om SBA med kort varsel. Vi erbjuder  dessutom gratis rådgivning till alla företag och organisationer som tar kontakt med oss.

Kontakta oss redan idag för att boka in ett kostnadsfritt möte om er brandsäkerhet och ert SBA. Vi garanterar att ni kommer att bli nöjda!

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2023 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY