Uppdaterad,  2020-11-27 av Brandsäkra Norden AB

Integritetspolicy.

Din integritet är viktig för oss

Vi på Brandsäkra vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi jobbar för att tillvarata dina rättigheter och integritet.

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, skälen till varför vi behandlar och vem vi delar dem med samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, ge bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra marknadsanalyser. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarigs roll är att bestämma syftet och metoder när personuppgifter samlas in och behandlas samt är ansvarig för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Brandsäkra Norden AB, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd. Org nr 556970-3720.

Kontakt via e-post: info@brandsakra.se

Personuppgifter

Med personuppgift avses varje uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till exempel namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, bild, IP-nummer. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas.

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder som till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, användning, överföring, publicering och utlämning.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du ingår avtal med oss och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades, organisationsnummer, personnummer.
 • Kundinställningar för marknadskommunikation.
 • Försäljningsrelaterade objekt så som offert, order och faktura.
 • Betalningsuppgifter, finansiell information och kredituppgifter.
 • Korrespondens och annan information om ärenden såsom mötesbokningar, ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
 • Användargenererade data om din interaktion med vår marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska vi se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. De vi delar dina personuppgifter med kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Brandsäkra, det vill säga företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, i egenskap av företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund.

Brandsäkra kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda din integritet mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter. Vi har implementerat olika policyer för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen eller ”GDPR” ger dig vissa rättigheter vad gäller dina personuppgifter och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst, som kund har du rätt att när som helst kontakta oss för att informeras om vilka uppgifter vi har samlat om dig.
 • Rättelse, rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Radering, rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter.
 • Begränsning, rätt att begära att vi avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter.
 • Invändning, rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din situation och rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam.
 • Dataportibilitet, rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i digitalt format.
 • Rättighet att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande d v s rättighet att inte bli föremål för enbart automatiska beslut där beslut skulle få juridisk effekt på dig.

Lagringstid

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress:

Brandsäkra Norden AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
info@brandsakra.se

Brandsäkra är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.

Uppdaterad,  2020-11-27 av Brandsäkra Norden AB

Cookies.

Brandsäkra använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för våra webbplatsbesökare. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Det finns två olika cookies: sessionscookie som sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren och permanent cookie som lagras under en längre tid (max 24 mån). Permanenta cookies används t.ex. för att utforma webbplatsen efter dina önskemål, så att du inte behöver göra nya inställningar varje gång du besöker sidan.

Informationen som samlas in genom cookies kan aldrig kopplas samman med din identitet utan används för att fastställa våra besökares beteende gällande användningen av vår webbplats.

Brandsäkra använder cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar som t.ex via analysverktyget Google Analytics.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Observera att om du väljer att avaktivera cookies kan  ett flertal funktioner på brandsäkra.se sluta att fungera korrekt.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY