Brandskyddsarbete BRF

Kund: BRF Björken 7

Behöver ni se över brandskyddet?

KONTAKTA OSS →

Bakgrund

Bostadsrättsföreningens styrelse har beslutat sig för att se över brandskyddet i fastigheten. De visste att de behövde bedriva ett SBA men inte hur. Föreningens förvaltningsbolag rekommenderade Brandsäkra.

Uppdrag

Brandsäkra ska gå in och se över fastighetens brandskydd och säkerställa att man uppfyller gällande lagar och regler.

Resultat

Styrelsen kan vara trygga med att fastigheten nu har ett väl fungerande brandskydd nu och i framtiden.

Projektbeskrivning

Brandsäkra har efter dialog med styrelsen resonerat om fastighetens brandskydd. Det finns inte så mycket dokumentation om det befintliga brandskyddet och styrelsen bedriver inget SBA.

Brandsäkra föreslår att man låter utföra en brandskyddsbesiktning som grund för det fortsatta arbetet. En besiktning går igenom fastighetens befintliga brandskydd, både passivt och aktivt brandskydd samt inventerar fastighetens brandrisker. Med den som grund kan man fatta rätt beslut för eventuella åtgärder.

Efter utförd besiktning fick föreningen ett åtgärdsförslag som var uppdelat i krav och rekommendationer. Det som var tvungen att göras åtgärdades snabbt. Föreningen valde även att utföra övriga rekommendationer i fastigheten, som t.ex installation av brandvarnare i lägenheter, nödljus och brandsläckare på utvalda ställen i fastigheten.

Vid besiktningen uppmärksammades även att brandcellerna var brutna på flera ställen efter arbete med nya elledningar och rördragning i fastigheten.

Otäta brandceller är vanligt förekommande i gamla fastigheter och får till följd att röken sprids från en brandcell till en annan. Brandcellernas funktion är att begränsa rök mellan brandceller och de fyller en viktig funktion i det passiva brandskyddet. Det är ofta inte lågorna, utan den giftiga röken som dödar.

Föreningen beslutade även att anlita Brandsäkra för att starta upp deras SBA-dokumentation samt informera alla medlemmar. Utöver det utför Brandsäkra kvartalsvisa kontroller och årlig service av brandskyddet som finns i fastigheten.

Styrelsen kan känna sig trygga med att de har ett bra brandskydd som fungerar över tid. Med tjänsten Brandskyddsansvar har styrelsen försäkrat sig om att brandskyddsarbetet består även om styrelsen förändras.

Vid service och kontroll av fastighetens rökluckor visade det sig att luckorna hade allvarliga brister som riskerar att äventyra fastighetens brandskydd. I normala fall räcker det med utökat underhåll, byte av komponenter så har man full funktionalitet, men i detta fall var skicket så pass dåligt att det inte fanns någon annan möjlighet än att byta ut rökluckorna. Brandsäkra installerade en ny röklucka och efter montering, samt funktionstest är bristen åtgärdad. Luckan är måttbeställd och levereras anpassad efter fastigheten.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd. Vi kan det här.  Vi utför besiktningar, installerar och underhåller. Vi utbildar också inom brandskydd.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

BRANDSÄKRA AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
0771-19 22 00

 

FÖLJ OSS:

 

Copyright® 2024 |  Brandsäkra AB | INTEGRITETSPOLICY