Utbildning

Brandsäkras mål är att tillhandahålla kvalitativa utbildningar utifrån kundens behov och önskemål. Våra erfarna utbildare har verkligheten som arbetsplats och god kunskap i ämnet samt förhåller sig till beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap.

Brandutbildning

Ökar medvetandenivån och omfattar praktiska moment som att hantera en brandsläckare.

Brandskyddsansvarig

Ger kunskaper för att känna till hur man leder och fördelar brandsäkerhetsarbetet.

Släckövning

Omfattar praktiska kunskaper i hantering av brandsläckare samt vilka olika typer som finns.

Egenkontrollant

Ger kunskap att utföra en egenkontroll av det brandtekniska brandskyddet.

Utrymningsledare

Utbildningen går igenom ansvar och mänskligt beteende vid farliga situationer.

Utrymningsövning

Syfte är att under kontrollerade former ge all personal möjlighet att öva utrymning under realistiska förhållanden.

HLR med hjärtstartare

Att ge grundläggande kunskaper i hjärtlungräddning.

Hastigt insjuknande, förväxlingssjukdomar>

Att kunna hantera hastigt insjuknande samt agera vid ett tillbud.

Akut omhändertagande enligt SCABCDE

Att kunna hantera och agera vid en olycka utifrån SCABCDE som räddar liv och prioritering av skadade.

Anläggningsskötare brandlarm

Att ge förutsättningar för att uppfylla kraven på anläggningsskötare brandlarm.

Heta arbeten

Certifierande utbildning som vänder sig till utförare av heta arbeten, brandvakter och tillståndsgivare.

Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga och explosiva varor omfattas av en speciallagstiftning som reglerar hur de får hanteras i samhället.

Brandutbildning (2-4 timmar)

Brandutbildning anpassar vi efter era krav och behov:

Alt 1 – Standard grundutbildning
Alt 2 – Objektanpassad
Alt 3 – Skräddarsydd utefter önskemål och behov

Utbildningen syfte är att öka medvetandenivån kring risker både i hemmet och på arbetsplatsen, att lära sig hantera en brandsläckare samt att öva på att agera vid brand.

Utbildningens innehåll:

 • Vad är det som brinner
 • Brandteori
 • Förebyggande brandskyddsarbete
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Brandförlopp
 • Mänskligt beteende
 • Utrymning
 • Släckutrustning
 • Praktisk övning med brandsläckare

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00

Brandskyddsansvarig (8 timmar)

Utbildningen syfte är att ge övergripande kunskaper om vad som förväntas av den brandskyddsansvarige. Att efter utbildningen känna till hur man leder och fördelar brandsäkerhetsarbetet.

Utbildningens innehåll:

 • Genomgång av lagar, LSO, AML, BBR, LBE
 • Policy, organisation och ansvarsfördelning
 • Riskhantering och beredskap
 • Utbildningsplanering
 • Byggnads och verksamhetsbeskrivning (skriftlig redogörelse)
 • Brandskyddstekniska installationer
 • Egenkontroller SBA, uppföljning och revision
 • Brandskyddsregler
 • Brandlarm vem gör vad
 • Brandfarlig vara
 • Utrymning

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00

Släckövning (1 timme)

Utbildningen syfte är att känna sig trygg med att hantera en brandsläckare. Känna till vilka olika typer av släckare det finns och deras användningsområden.

Utbildningens innehåll:

 • Teoretisk genomgång av olika släckartyper
 • Teoretisk genomgång av handhavande
 • Praktisk övning med övningssläckare, vatten

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Egenkontrollant (4 timmar)

Utbildningen syfte är att ge tillräckliga kunskaper att utföra en egenkontroll av det brandtekniska brandskyddet. Exempelvis funktionskontroller av branddörrar, brandcellsgränser, släckare, brandlarm med mera.

Utbildningens innehåll:

 • Lite kort om varför egenkontroll skall utföras (LSO)
 • Lite kort om hur det skall göras (handböcker och kontrollinstruktioner)
 • Praktisk övning i de egna lokalerna
 • Dokumentation

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Utrymningsledare (4 timmar)

Utbildningen syfte är att gå igenom vilket ansvar en utrymningsledare har vid utrymning. Att skapa förståelse kring mänskligt beteende vid farliga oväntade situationer.

Utbildningens innehåll:

 • Lagar och regelverk
 • Organisation
 • Risker och förebyggande åtgärder
 • Brandteori
 • Släckutrustning
 • Brand/utrymningslarm
 • Mänskligt beteende
 • Utrymningsplan
 • Workshop för att hitta bästa vägarna ut

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Utrymningsövning (2 observatörer)

Utbildningen syfte är att under kontrollerade former ge all personal möjlighet att öva utrymning under realistiska förhållanden i rimlig omfattning och kunskapsnivå. Att kontrollera att organisationen fungera som det är tänkt.

Utbildningens innehåll:

 • Planera övningen tillsammans med anläggningsskötaren för brandlarmet.
 • Planera övningen tillsammans med övriga verksamheter om så krävs.
 • Genomförande av övning, brandlarm, rök, figuranter, kontrollanter i lämplig omfattning.
 • Genomgång med utrymningsledare för att fånga upp erfarenheter före och efter.
 • Sammanställa rapport.

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


HLR med hjärtstartare (2 timmar)

Utbildningen syfte är ge grundläggande kunskaper i hjärtlungräddning. Efter utbildningen ska deltagaren kunna agera vid ett andnings eller hjärtstopp.

Utbildningens innehåll:

 • Livsfarligt läge
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontroll av medvetande och andning, livstecken
 • Ta hand om medvetslös person, samt placera personen i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Träna på hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Information om hjärtstartare

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Hastigt insjuknande, förväxlingssjukdomar (4 timmar)

Utbildningen syfte är kunna hantera hastigt insjuknande samt agera vid ett tillbud.

Utbildningens innehåll:

 • Vanligt förekommande sjukdomstillstånd
 • Bedömning
 • Omhändertagande

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Akut omhändertagande enligt SCABCDE (4-8 timmar)

Utbildningen syfte är kunna hantera och agera vid en olycka utifrån SCABCDE samt få en förståelse för kedjan som räddar liv och prioritering av skadade.

Utbildningens innehåll:

 • S-Safety
 • C-Critical bleeding
 • A-Airway
 • B-Breathing
 • C-Circulation
 • D-Disability
 • E-Exposure

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Anläggningsskötare brandlarm (8 timmar)

Utbildningen syfte är att ge deltagarna förutsättningar för att uppfylla kraven på anläggningsskötare brandlarm enligt Svenska Brandskyddsföreningen regler för brandlarmsanläggning SBF 110:7 utgåva 2. Detta leder till att kravet om att ”Brandlarmsanläggningens effektivitet ska alltid upprätthållas” uppfylls. I ett större perspektiv är syftet att brandlarmsanläggningarna ska få bättre totalkontroll och därmed skapa säkerhet och trygghet för verksamheter och personer.

Utbildningens innehåll:

 • Brandkunskap
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Systemuppbyggnad
 • Utrymningslarm
 • Regler
 • Anläggningsskötarens ansvar och uppgifter
 • Skötsel
 • Utrymme ges för frågor, diskussioner och resonemang

Utbildning på ”egen” utrustning, vilket en anläggningsskötare skall ha, inte ingår i denna utbildning.

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Heta arbeten (8 timmar)

Certifierande utbildning som vänder sig till utförare av heta arbeten, brandvakter och tillståndsgivare.

Utbildningens innehåll:

 • Ansvar, lagar och föreskrifter
 • Brandteori och risker
 • Brandförebyggande
 • Säkerhetsregler
 • Praktiskt släck och brandövning
 • Avslutande certifiering
 • Föreståndare brandfarliga varor

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00


Brandfarliga och explosiva varor
(8 timmar)

Brandfarliga och explosiva varor omfattas av en speciallagstiftning som reglerar hur de får hanteras i samhället.

Utbildningens innehåll:

 • Ansvar, lagar och föreskrifter
 • Brandteori och risker
 • Ämnen och klassning
 • Brandförebyggande
 • Säkerhetsregler
 • Föreståndare brandfarliga varor

Kontakta oss för att boka eller mer information, telefon 0771 – 19 22 00

Frågor eller intresseanmälan om
våra utbildningar?

Tveka inte att kontakta oss.
Använd gärna formuläret eller ring 0771 – 19 22 00

Namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Kontakta mig om brandskyddsutbildningar

Kontakta mig om konsultation

Meddelande

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Hör av dig om ni vill att vi besöker er fastighet!